Τι Προσφέρουμε

Share this post:

 •  Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

   Ενημέρωση για το θέμα της Διαδοχής και Διαιώνισης. 

   Κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία για την υλοποίηση μιας ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ. 

   Πρόσβαση στην ειδική γνώση και τη βοήθεια για το μεγάλο θέμα της ΔΙΑΔΟΧΗΣ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Η διαδικασία της συμβουλευτικής μας επέμβασης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση είναι μια υπόθεση που κρατάει δυο περίπου χρόνια και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:


1ο Βήμα: Ενημέρωση για τη μέθοδό μας

2ο Βήμα: Διαπίστωση της Υγείας της Οικογενειακής Επιχείρησης και δημιουργία της «Έκθεσης της Υγείας της Οικογενειακής Επιχείρησης»

3ο Βήμα: Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της «Υγείας» στην ολομέλεια της οικογενειακής επιχείρησης

4ο Βήμα: Παρουσίαση του «Οδοιπορικού Χάρτη» της επέμβασης στα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημιουργία του «Συστήματος Διακυβέρνησης», το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      Το «Οικογενειακό Συμβούλιο»

β)      Το «Σύνταγμα της Οικογενειακής Επιχείρησης»

γ)      Το «Ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο»,

δ)      Την κατάλληλη «Οργάνωση - Διαχειριστικό Πλαίσιο» και

ε)      Τις προσφορότερες «Πολιτικές» που αποτρέπουν τις μελλοντικές συγκρούσεις.